به دلیل امتحان کردن کفش داشتن حق تعویض قبل از استفاده کردن به مدت 72 ساعت بعد از خرید وجود دارد. اگر کفش استفاده شده باشد فقط قالب زده و کارهای اصلاحی آن انجام می‌شود.

کفش از مشتری با شرایط ذکر شده تحویل گرفته می‌شود و تیم تولید محصول زیره کفش را در صورت نیاز تعویض یا تعمیر می‌کنند.

کفش یا کیف به تیم تولید داده می‌شود و نسبت به تعویض یا تعمیر زیپ اقدام می‌کنند.

کفش را تحویل فروشگاه داده در صورت امکان در فروشگاه نسبت به برطرف کردن مشکل با شما همکاری می‌کنند.

اگر کارشناسان تیم تولید تشخیص دهند که محصول خریداری شده در اثر استفاده متعارف و در شرایط عادی استفاده از بین رفته و غیر قابل تعمیر می‌باشد با نو همان محصول تعویض می‌شود و زمان گارانتی کفش از خرید اول محاسبه می‌شود.

سوالات-متداول